Wednesday, February 10, 2010

upphovsrätt och yttrandefrihet

Ja, de går samman. Upphovsrätten garanterar och skyddar den yttrandefrihet som gör vårt språk fritt och våra uttrycksmöjligheter fria.

"Yttrandefriheten ger oss rätt att säga vad vi tycker, upphovsrätten skyddar det vi sagt så att ingen ska kunna ändra det och få det att se ut som om vi tycker något annat än vi tycker. Upphovsrätt är censur, sägs det ibland i debatten, men upphovsrätten skulle knappast ha kunnat uppstå utan att censuren avskaffades och gjorde författarna ansvariga för sina skriverier efter publicering."

slowfox

"För upphovsmännen är yttrandefriheten helt grundläggande och nödvändig för allt nyskapande. Omvänt är yttrandefriheten i praktiken beroende av upphovsrätten. En förutsättning för att en stor del av den fria samhällsdebatten är att den som skapar detta, exempelvis en journalist, får betalt för sitt arbete. Genom en fungerande upphovsrätt garanteras dessutom upphovsmannen att få sitt namn kopplat till verket vilket fungerar som en kvalitetssignal för användaren samt skapar ”cred” för upphovsmannen"

antipiratbyråns blogg

För det fria ordets skull: Värna upphovsrätten.

8 comments:

Tor said...

"upphovsrätten skyddar det vi sagt så att ingen ska kunna ändra det och få det att se ut som om vi tycker något annat än vi tycker"

Fast det där har ju ingenting med ensamrätten till exemplarframställning att göra, så det gäller nog att vara tydlig med vad man talar om. De ideella rättigheterna är ju inte speciellt kontroversiella.

Dessutom så stämmer inte påståendet riktigt. Om jag tar någonting ur luften och påstår att du har sagt det så kan du knappast anföra upphovsrätten till ditt försvar.

embryo said...

Upphovsrättens olika betståndsdelar är inte utbytbara eller åtskilda: tjyvkopierar du ett alster kränker du ju upphovsmannens både ideella och ekonomiska rätt.

Tor said...

Då har vi olika definition på de ideella rättigheterna. Så här beskrivs de i Bernkonventionen.

Ren exemplarframställning brukar normalt sett inte räknas till den ideella rätten. Ett undantag värt att nämnas är dock rätten att själv välja om ett verk alls ska offentliggöras. Den brukar i alla fall jag se som en del av de ideella rättigheterna.

Läs förresten gärna ett av mina blogginlägg som behandlar de ekonomiska rättigheterna.

embryo said...

Bernkonventionen: "Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation."

Oberoende av de ekonomiska rättigheterna - men ej uteslutande dem. Det är hela poängen.

Den ideella rätten är oerhört stark. Tjyvkopiering faller under nämnda citat: "distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation". Tjyvkopiering är med andra ord en kränkning av även de ideella rättigheterna.

Märk väl. Författaren äger rätt att själv göra sitt verk tillgängligt och fritt. I grunden är detta en frihetlig rättighet och en politisk tanke. Vi äger våra ord. De skapar vår frihet, vårt ansvar och vår identitet.

I andra hand har vi då givetvis rätt till att få betalt för vårt värv. Om vi vill.

Orden - och allrahelst den ordning jag har satt dem i - är mina. Det är avgörande för en författares ansvar och yrkesidentitet. Det är även avgörande för kampen för det fria ordet och yttrandefriheten.

Genom seklerna - och även idag - har författare och opinionsbildare suttit fängslade på grund av just de ord de har skrivit. Poeter. Fria litteratörer. Journalister. Yttrandefrihetens förkämpar.

Tor said...

Merparten av all piratkopiering kan förmodligen inte klassas som "distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation".

1) Ren kopiering leder inte till något av följande: "distortion, mutilation or other modification of the said work"

2) Förutsatt att upphovsmannen själv står bakom offentliggörandet av verket är det också svårt att hävda att otillåten exemplarframställning rent allmänt skulle vara till men för upphovsmannens anseende. Det kan naturligtvis finnas sådana fall beroende på i vilket sammanhang ett verk presenteras, men jag köper inte att det skulle vara så generellt. Om all otillåten exemplarframställning skulle anses vara till men för upphovsmannens anseende i sådan grad att handlingen därav ansågs vara olaglig, då undrar jag hur man skulle se på den tillåtna privatkopieringen och rätten att sälja begagnade exemplar av verk (givet att de är lagrade på ett fysiskt medium).

embryo said...

1. Du modifierar citatet och utelämnar det avgörande: "or other derogatory action in relation to".

2. Privat kopiering och andrahandsförsäljning är ju tillåtet. Det är inte vad vi diskuterar, utan illegal spridning av verk.

Särskilt nu, på nätet och med nya tekniker och nya distributionsmetoder som möjliggör att upphovsmannen helt själv både kan skapa och marknadsföra och distribuera sitt verk, är det av yttersta vikt att upphovsrätten både respekteras och tryggas.

Med andra ord: Ju enklare det blir att sprida ett verk, desto skörare blir upphovsmannens position, vilket gör det nödvändigt att upphovsrätten bibehålls, stabiliseras och tydliggörs. Dessutom: Ju fler som enskilt publicerar sig, desto viktigare.

På det viset kommer upphovsrätten blir alltmer viktig för det fria ordets trygghet på den omvälvande och pratglada arena som nätet kan vara. Jag hade hoppats att nätet skulle vidga medvetandehorisonten och möjliggöra nya uttrycksformer.

Tyvärr har dock respektlösheten gentemot nämnda upphovsrätt skapat ett strängare och tråkigare klimat, vilket i sin tur kanske gör att en hel del allvarligt syftande upphovsmän inte litar till nätet som forum.

Tor said...

Jag menade att ta med den delen av citatet också, men måste ha gjort ett misstag. Det förändringar dock ingenting så som jag ser det.

I din sista kommentar tycker jag dock att du helt slutat med att argumentera för att olovlig kopiering med nödvändighet skulle innebära en kränkning av den ideella rätten och istället gått över till att tala om kränkning av och respektlöshet inför upphovsrätten som helhet. Det är ju inte riktigt samma sak.

Naturligtvis utgör lagbrott en kränkning av de relevanta lagstadgade rättigheterna, men det är ju närmast att betrakta som en tautologi.

Personligen sympatiserar jag förresten med tanken bakom upphovsrätten. Men jag tycker att den måste vara tidsbegränsad och dagens skydd (upp emot 130-140 år) är nästan ett evigt skydd. Dessutom tycker jag att man bör skilja de negativt och positivt definierade friheter, dvs. den ideella och ekonomiska rätten. De borde ha olika långa skyddstider.

embryo said...

"Personligen sympatiserar jag förresten med tanken bakom upphovsrätten."

Gott så.

"Dessutom tycker jag att man bör skilja de negativt och positivt definierade friheter, dvs. den ideella och ekonomiska rätten."

Det tycker inte jag. Jag tycker att frihet svårligen kan definieras negativt. Däremot kan man lattja med begreppet i olika nyspråkliga vändningar och få folk att tro att de är fria, när de egentligen inte alls är det.

För mig är frihet kopplat till yttrandefrihet och varje människas rätt till sina egna ord och sitt eget uttryck. Och detta skyddas av upphovsrätten.