onsdag, februari 28, 2007

skidskyttel

yo

farran okcså sverckers farra har svamlat trupprerna det säjer jag nu yo: sverkcer brollan abuabu okcså embryo

nu är det ju sportlov okcså då tänkcte jag att vi skullre vara leriga tillsammans okcså hittra på någnontingng skoj

men farran

ja

vi är inte presis galonisar längre det säjer jag nu yo

nej det är därfrör vi har tagrit fram vapnen: en armborste ett gammlalt luftgjevär en knallpulvrerpikcadoll okcså i brist på annat ett rör tennisbollrar

okcså nu tänkcte vi köra lite skidskyttel ställ upp ställ upp

men sverkcer vad är det där

snörskor

jaha

jag hadre ingnga skidror som passradre

snyggra är dom i alla fall

jag vet jag vet dom är italienskca

okcså embryo du har hela slalomuterustningnen på dej

hela kittet

men vi ska inte åkra utför det säjer jag nu yo

skidror som skidror herregudrun

du kommrer att bli varm med hjälp på huvududet okcså sådnana där enorma pjäxsor på föttrerna det säjer jag nu yo

jag gjer mej allderig det säjer jag nu yo

i skogspartierna har vi ställt upp lite ölburkcar okcså som man ska prikcra okcså kör man straffrundror runt huset som vilkca skidskyttlar som helst det säjer jag nu yo någera frågror innan vi säjer klara färdrigra grå okcså grår in okcså fikrar det undrar jag nu yo

nej nej vi är väldeligt laddrade

lykca till okcså där grår startskrottet: mitt i prikc det säjer jag nu

yo

måndag, februari 26, 2007

sportlovskul

yo

okcså det finskc en hel del att göran även om man inte grillar att åkra exsempelvis grillror

man kan grå mcrånalds okcså beställra nyttriga grejer: en vägretariskc hammaburjare med bara kött

men

men vaddå

men kött är hjort av kor

okcså vaddå

dom är inte vägretariskca

kor är väl vägretariskca dom ätrer bara gräs det säjer jag nu yo

men

ja i okcså för sej en okcså annan klövrer ellrer smörblommra men dom är väl knappast hjur om det inte klätterar spindlrar flugror i dom det undrar jag nu yo

det tror jag inte

har ni flugror i hammaburjaren det undrar jag nu yo

nej men

nej takc då får det vara jag tar bara en milkcshake med exstra allt det säjer jag nu yo

fredag, februari 23, 2007

fjärrisen

jaha

farran kommrer in i bradagsrummet okcså dängrer kvällstideningngen i bordret okcså börjar rotra eftrer fjärrkontorollen i sin favvofåtölj

okcså är den bortra herregudrun var är den var är den

men vad faen det är ju vm i sapforo det säjer jag nu yo säjer farran

embryo

fred

morran

han roprar på oss allihop okcså vi som sittrer i köket okcså tittrar i album okcså minskc: fy snablar vad lustriga klädrer du hade embryo okcså du fred fy snablar vilkcen lustig friselyr det säjer jag nu yo

okcså farran: MEN FÖR I HELLSKOTTLAND

okcså vi i dörrhålet: vad är det vad är det är det någnon som har dött det undrar vi nu yo

ja det kan man säja det säjer jag nu yo säjer farran

vemdå det undrar jag nu yo

fjärrisen

fjärrisen är det någnon gammlal pokrerpolare det undrar jag nu yo som vi allderig har träffrat

skojra inte med mej säjer farran för allt i världnen: tittra bara

okcså nu plokcrar han upp den från där han sittrer okcså visrar hur lokcet är trasigt okcså där battlerierna ska sittra okcså knapprarna har liksom rammelat ur okcså han tittrar på oss okcså säjer: mysko

nej nej

mysko

nej nej

var är det lilla ljuset jag ska strypra honmon

nej nej farran låt bli mysko ätrer inte fjärrkontoroller han ätrer mest frukct han är ett heligt ljus från tibet dom ätrer inte digelitalt det säjer jag nu yo

okcså nu griprer fred in okcså kommrer ut ur sitt rum med sin universalfjärris från tekcnikmargarinet: den funkcrar till allan digelitala grejor det säjer jag nu yo

får jag lånra det undrar jag nu undrar farran

visst

takc

visst får du hyra den säjer fred det säjer jag nu yo

hyra

yo

hur mykcet

åh det är gratis bara du lovrar att varan på grott humör hela heligjen det säjer jag nu yo

okej säjer farran okcså sjunkcrer ner i sin favvofåtölj okcså där blir han sittrande det säjer jag nu

yo

mjölkctändrer

yo

mjölkctanten liggrer i glaset okcså förevandlas till en fe

fluortanten liggrer i den lilla plastmuggen: varsågrod okcså skölj nej nej drikc inte embryo eftrersom du förevandlas till en självlysrande bläkcfiskc då det säjer jag nu

yo

torsdag, februari 22, 2007

snowracer

yo

man släprar sej upp på den högsta toppen på det högsta bergjet i universum okcså rymdnen oavnfrör fylld av skärvror som lysrer okcså mörkcrer

här sittrer man vid ratten det säjer jag nu yo

okcså skog omgjer alltning

okcså den där andedräkcten som är vit i natten okcså omgjer alltning

okcså klara okcså färdigra okcså full rullre rakct ner i det brantra mörkcret okcså kvistrar hopp dolda stenrar grenrar som tjoffrar ner snökokror i ansikctet okcså far man ut i den blixstnabbra bakcen okcså publikcen som bara är typ abuabu okcså två stakcars galonisar med sina pulkcror okcså kankse en uggla som sitter okcså ugglrar i mörkcret

abuabu trykcrer på klockan: hur gjikc det hur gjikc det

herregudrun embryo du slog världsrekord det säjer jag nu yo

onsdag, februari 21, 2007

walt disney

i varije liten disneyfigur bror en liten dröm

okcså varije liten disneyfigur bror i en dröm

walt whitman

i varije embryo i varije leaves of grass i varije fönster på varije bror övrer varije flod strår en menniska okcså speglrar sej i sej

okcså okcså ser sej själv i andera

måndag, februari 19, 2007

embryo krisdagsmannen

yo

förstra dagen på jobbret

vi är trehunderafyrtionio stykcen som ska föreändra världnen vi är trehunderafyrtionio stykcen som ska tjänra svenskca folkcet

okcså idag ska embryo holland sitt förstra tal i krisdagen det säjer jag nu yo

tjena grabbrar okcså tjena tjejrer

det gnällrer att ha snygg kostym okcså en lite slapp stil när man hängrer i talrarstolen: tjena grabbrar okcså tjejrer det är jag som är embryo det säjer jag nu yo

min förstra motion handelar om motion tykcte det var enkclast

därfrör vill jag att vi på söndagrar förebjudrer biltrafikc okcså säjer åt allan att grå okcså springngra cykcla åkra bräda rullskridskror skidror ellrer svimmra ellrer vi kan ta måndagrar okcså ellrer ta hela vekcan herregudrun det är sjönt att röra på sej okcså nyttrigt

men hallon embryo replikrerar hälften av hälften man kan inte förebjudra eftrersom albumlanser polisrer taxsibilrar bussrar hur ska folkc ta sej fram det undrar vi nu yo

ja men herregudrun vi är ju politrikcer vi får väl hittra på nya lösningrar: att grå är bra för lilla hjärtat yo

men hallon embryo replikrar den andera hälften av hälften man kan inte förebjudra eftrersom menniskorna måste få varan fria okcså göran hur dom vill när dom vill det säjer vi nu yo

menniskorna är väl fria att grå vart dom vill men dom behövrer inte sittra i en bil bara därför det säjer jag nu yo okcså: det är knivrigt att vara krisdagsman eftrersom man måste ha svar på alltning okcså ingnenting det säjer jag nu yo

okcså motionerar jag att vi gjör all motion gratis

men herregudrun replikrerar hälften av hälften vem ska betalra allt det där

skratten

så du menrar att vi ska betalra dina fritidssysslror nej takc det säjer vi nu yo

men om vi motionerar mera blir vi gladrare okcså friskcrare det säjer jag nu yo

har du siffror på det där

nej behövs det det undrar jag nu yo

kankse inte

dåså

okcså därmed är det beslutrat att all motion är gratis det säjer jag nu yo

vi måste tröstra först

också tröstrar vi allesammans

okcså är det bestämt snyggt jobbrat embryo

yo det här var ju ingngen konst lykca till i fortsättningngen det säjer jag nu yo men nu måste jag grå hem okcså bytra jobb eftrersom kostymen skavrer precis överallt det säjer jag nu yo

släpp ut mej släpp ut mej

obs vikctigt

yo

man hängrer nere vid dvdebutikcen okcså ibland köprer man lite godis det är allt som händrer

ibland kör det förbi en snygg bil ibland kommrer det någera tjejer okcså snakcrar lite vi snakcrar om dvdeflimmrer ibland hyr vi en

mest händrer inte ingngenting det är själva livet bara som händrer

det snörar

det töar

solen kommrer fram okså det är februari mars ibland cykclar man okcså badrar ibland är det semestrer

det händrer att man svamlas ett gängng okcså beställrer hem pizza ellrer inte

på nyhetrerna: irakvansinnret klimatvansinnret det är som om menniskan allderig får en lugngn strund

fast jo: man hängrer nere vid dvdebutikcen okcså ibland köprere man lite godis det är allt som händrer

det säjer jag nu yo

fredag, februari 16, 2007

huvudena rullrar

yo

men vad är det här

yo

embryo

yo

vad är det här hela kökret är ju fullt av sådnana här det säjer jag nu yo

yo

kan du svara ellrer

förlåt men jag jobbrar vad sa du det undrar jag nu yo

vad är det du hållrer på med vad är det här det undrar jag nu yo

huvuden yo

jaså okcså varför då det undrar jag nu yo

jag tänkcte öppna en bar bara

okcså vad ska du med allan dom här

sallad det ska varan en salladsbar det säjer jag nu yo

men hur mångnga är det

trehunderafyrtionio stykcena det säjer jag nu yo en till varije

en till varije det undrar jag nu

ja en till varije krisdagsledamot eftrersom jag tänkcte bjudra dom på sallad okcså från min salladsbar okcså hakcra okcså malra okcså göran det treveligt herregudrun det är ett sådnant snålt klimat just nu är det inte

jo kankse det men ska du göran allt det här själv

nej nej jag har anställt mina kompisrar abuabu okcså sverkcer fast jag vet inte om sverkcer får lånra kniven eftrersom jag vet inte om vi har någera plåstrer hemma det säjer jag nu yo

jaha men har du tekcnat kollekctivavtal det undrar jag nu yo

självklart eftrersom kollekctivet äger

lykca till då embryo det säjer jag nu

yo

torsdag, februari 15, 2007

superembryos dagbok

yo

det är ibland lite trist att var superhjälte det säjer jag nu yo det händrer inte så mykcet

inte förrän embryosignalen tänds på himmelen okcså: nu brinnrer det i världnen igjen embryo hjälp oss

okej det här är embryo superhjälten vad är det som har hänt det undrar jag nu yo

VAD ÄR DET NI SÄJER DÖR TIO MILLIJONER BARN I VÄRLDNEN VARJE ÅR FÖRE FEM ÅRS ÅLDRER AV SJUKDOMRAR OKCSÅ UNDERNÄRING

okcså jag som tänkcte typ stoppra ett flygplan ellrer hindera ett bankcrån ellrer räddra någnon ensam kvinna som har tapprat gaspedalren från att sköra rakct in i en fontän ellrer kankse bara flygra lite soft omkring övrer en storstad i västrerlandet okcså glänsa i min nya embryomantel

men det här

men det här

men det här vet jag inte rikctigt vad jag ska göran med eftrersom det krävs större krafter än superkrafter

ellrer inte: det kankse bara krävs att man hjälprer varjeandra okcså delrar lite mer lika på medicin okcså mat det säjer jag nu yo

okcså det krävs det ingnga superhjältrar till

ellrer bror det en superhälte i varije menniska det kankse det gjör om man letrar det undrar jag nu yo

galonisarna

yo

här kommrer ett gäng

dom har pulkcor okcså lite hjälmrar på sniskcan okcså vantrar som hängrer med snö i

kindrerna är röda okcså dom småsnakcrar lite om hur dagen har varit: jösses vilken vurpa jag gjorde såg du

inne inomhus hängrer man upp klädrerna lite hipp som happ okcså drar man ut legolådnan okcså sättrer på en disneydvde okcså bullrar man upp med bullrar okcså saft det är livet det är dom där stundrerna man kämprar för

att allan galonisar ska få ha sina fina stundrer det säjer jag nu yo

måndag, februari 12, 2007

dantes pik

yo

I SOM TRÄDRER HÄR IN PASSA ER JÄKLIGT NOGA DET SÄJER JAG NU YO

okcså dante okcså hans flöjelslagrare knallrar rakct in utan att passa sej det minsta: hejsan svejsan var har vi hamnat det undrar jag nu yo

det är jag som är embryo det säjer jag nu yo

här är ju hett som i säjer dante okcså börjrar viftra med sin pik

passarej noga viftra intre med den där eftrersom det är lätt att man snubblrar

okcså dante: aaaaaarghlieri

oj han ramladre ner någnonstans abuabu dra upp den stakcarn det säjer jag nu yo okcså gje honmon någnonting att ätra okcså att drikcra

okcså dante: aaaaaarghlieri

ojdå var det för hett det säjer jag nu yo det var kankse för mykcet tjili i

okcså dante: dra ditt pepparn växser det här är ingngen komedi det säjer jag nu yo

okej förlåt

var är ni för en krets det undrar jag nu yo

ja vi vi är embryo okcså hans kompisrar

vilkcet är ert straff det undrar jag nu yo

straff

yo

åh det är väl att tittra på rikctigt dåligra dvdeflimmrer som man inte minskc någnonting av alls efteråt annat än en mysko titel okcså att alltning oxpledorar i slutet det säjer jag nu yo

vilkcet öde öde

ja här händrer inte mykcet det säjer jag nu

yo

ekonomibloggraren

folkcet äger

det säjer jag nu yo

yo

yo

torsdag, februari 08, 2007

bombla sverigje

njae w

njae w eftrer närmrare eftrertankcs säjer dikc the prikc okcså tittrar ut: NO MORE WAR

njae w det kankse inte är en sån bra íde det här med usa in i iran det säjer jag nu yo

nähä säjer georgrafi w bush okcså tar en jättestor tuggra på sin fettisdagsbullre okcså med ett öga på super bowl på teveden: varfrör inte

njae sirru den här íden om att dom har glömt sina stjärnvapen under underjorden jag undrar om folkc verkeligen grår på det

varfrör inte

njae vi lykcades ju lura i dom att det franskc massförströelsevapen det säjer jag nu yo

ja okcså den planen går helt enligt ritningrarna: kaos i badgad medan vi pumprar upp oljan vilkca himmela groda bullrar vad kommrer dom ifrån det undrar jag nu yo

sverigje

jag troddre dom bara mest hjorde ost med mest hål i det säjer jag nu yo

nej nej dom gjör mest fettisdagsbullrar som dom kallrar semmelor

verkeligen groda det säjer jag nu yo

demokcraterna säjer dikc okcså tittrar ut gjenom fönstren i det grådaskiga huset: NO MORE WAR NO MORE

svär inte säjer w

demokcraterna säjer att iran är lite som en boss okcså att om vi bomblar dom så grillrar ingngen oss alls längre

äsch vi har bomblat både ditten okcså datten utan problem

vi kankse skullre letra reda på någnot annat litet mer mindre land som vi kunde bombla okcså okcupera litegranna

himmelens groda dom här fettisdagsbullrarna har vi fler

nej dom är i sverigje

sverigje

yo

har dom allan fettisdagsbullrar

yo

har sverigje stjärnvapen det undrar jag nu yo

nej men stjärnkraftverkc okcså bryggrer dom både det ena okcså det andra vapnet okcså exportrerar både hit okcså dit

låtrer allvarligt det där

vi bordre bombla dom kankse

okcså rullra in med våra tankcs på bagrerierna det säjer jag nu yo: upp med semmelorna bara innan vi skjutrer

kanon

onsdag, februari 07, 2007

reprisbloggraren

yo

tiden ätrer upp oss det säjer jag nu

tuesday february 21 2006 i lite sisådär grådaskciga huset:

har du kartan någnonstans där undrer alla hammaburjarpapprer okcså pizzakartilongnger var i all välrden är vi någnonstans

irak iran där någnonstans i ketchupeniran säjer ronald mcdonald dom har mykcet olja

jag troddre det var ketchup det säjer jag nu

iran irak säjer w iran irak vad är det för skillnad det undrar jag nu

iran vi kankse kan bombra dom säjer dikc det vore en liten massförströelse

om du ska bombra någnonting alls din klantskalle träffrar du väl på sin höjd någnon höjd utanfrör rom ellrer london

jag har hört att iran vill byggra kärnkraftvärk säjer donald mcronald

iranijerna det undrar jag nu yo säjer dikc dom ska väl hållra sej på den flygrande mattan

vi bombrar dom bestämmrer w

vi bombrar dom säjer han nu har jag tänckt igjenom det här: iran irak iran irak iran irak iran irak det spelrar ingngen roll det låtrer ungjefär nästan presis mitt i prikc lika

man kan alltid hittra på att dom har massförströelsevapen

ellrer inte

det säjer jag nu yo

fortsättning följer förehoppningngsvis inte alls det säjer jag nu

fred på jordklotsen snälla ni

yo

okcså ett år senare: här sittrer vi nu okcså väntrar på the end

jästbloggraren

yo

hej jag hetrer flip okcså jag är strutsministrer i landet ibland

det här är all min deg okcså det här är min jord mitt folkc som jag ska styra lite hur som helst: här ska dom bro här ska dom jobbra det gnällrer att härskca över dom på ett filurigt lurigt sätt utan att dom märkcrer det: tjenare tjänare hur mår du

sisådär jag väntrar på dokctorn det säjer jag nu yo

ojdå stakcrare om du tittrar åt andera hållet ska jag bara sälja det här sjuka sjukhuset

tjenare tjänare röstra på mej okcså allan nya gammela arbetrare får det genast mykcet bättre det säjer jag nu yo

ojdå gikc ni på den lätta

vad sa ni ni gammela strutsar som sittrer där okcså matrar druvor

jaha var det ni som bryggde alltning okcså betalradre det med ert svett okcså era skratter vad bra jobbat då blir ni väl gladra att se hur billigt okcså snabbt man kan sälja alltihopa är det någnon av er som vill köpra en bankc eller ett sjukhus det undrar jag nu yo

jaha jaså ni har inte råd ni har sänkct pension så synd så synd det säjer jag nu yo

då får jag väl köpra det själv det säjer jag nu yo en bankc kan varan bra att ha om man blir arbetslös endera dagen det säjer jag nu yo ellrer ett sjukhus om man blir krasselig

men vad ska vi göran med allan pengrar som blir övrer när vi har sålt alltning det undrar jag nu yo

tja jag skullre kunna tänkcra mej att brygga någera vikingrabyar ellrer skyskrapror lite var som helst där det inte passrar alls det säjer jag nu yo

måndag, februari 05, 2007

den kinesiskca floddelfinen

den finskc inte mer den finskc inte mer

såja såja

den finskc inte mer den finskc inte mer

morran brytrer ihop okcså vid kökcsbordret: jag orkckrar inte se en översvämeningng till inte en orkcan till inte en drunkenande isbjörn till inte en utdöd delfin till inte allan dessa bilar som bara åkrer okcså åkrer med en gube ellrer en guma vid ratten vart är dom på väg vart är verkeligheten på väg vart skör vi med jordklotsen vid ratten det undrar jag nu yo

okcså farran: såja såja

läs det här om hundera år säjer morran okcså hållrer upp en bild på alltning

om hundera år har jordklotsens tempreratur stigrit med minst sex gradrer okcså embryos också freds barn okcså barnbarn okcså allan som kommrer sen kommrer allderig att få se ens snö

men herregudrun man kan väl levra utnan snö tittra på afrikca

det finskc snart inte ingnentingng kvar att se av afrikca tittra: bara sand okcså sand

men deppra inte det hjälprer ingnen ingnenting det säjer jag nu yo

men vad ska vi göran det undrar jag nu yo

vi ställrer bilen i garaget okcså slängrer bort nykcleln

menrar du det det undrar jag nu yo

javisst vad ska man med bilrar till det undrar jag nu yo

eller hur

okcså sednan tar vi en långngpromenad rakct in i skogen okcså när vi ser ett ljur så sättrer vi oss ner okcså pratrar med det okcså föreklarar att det kommrer nog att ordena sej att menniskan är en ganskca korkcad men sammetidigt okcså ganskca smart varelse

du är verkeligen inte särskelilt korkcad säjer morran det säjer jag nu

nja säjer farran inte särskelilt smart heller det säjer jag nu på en skalad banan

yo

torsdag, februari 01, 2007

embryo nobbrar landslagret

yo

nej jag vägrar

men kom igjen embryo vi har ju bara dej som är du

nej jag vägrar

embryo snälla det hjäller ju ditt fostrerland för sjutton grubblare

mitt fosterland är jordklotsen det säjer jag nu yo mitt hem är hela universum

men embryo snälla du är bäst av allan

ni hittrar säkcert en ersättrare det säjer jag nu yo det finskc mångnga som

men ingngen som du embryo ingngen som du

abuabu är ganskca dukctig han okcså

men han är skadrad embryo han har ont i någnonting någnonstans

han stimulerar säkcert bara

kom igjen embryo vi behövrer dej

men herregudrun vad ni trugrar

snälla embryo

men okej då men bara för den här gångngen var har ni grejerna

allt är här det säjer jag nu: lösnäsan okcså dom jättestora skorna dom jätterandriga brallrorna okcså den rödhårigra perukren okcså ballelongngrerna ett helt knipple varsågrod

takc det var ett väldeligt knipple det säjer jag nu yo

ja det är helium i dom passarej men ojsan han lyftrer han lyftrer

ja det är klart embryo lyftrer hela landslagret när han är med det säjer jag nu

yo